با عنایت به بی توجهی های پی در پی اداره محیط زیست و آلودگی ناشی از پسماند سوزی حاصل از تخلیه نخاله هایی که بعضا مشخص است از چه نوع بوده و در چه کارگاه هایی بارگیری شده ، در حاشیه جاده ترانزیت تهران - قم (گردنه شهر حسن آباد) که در مسیر عبور شهروندان و رهگذران و در خارج از محدوده و حریم شهر قرار دارد ، با هماهنگی بعمل آمده با آقای دکتر تاجیک شهردار محترم ، مقرر گردید دوشنبه مورخ 29/11/1397 توسط عوامل شهرداری ، تمام راه های منتهی به مسیرهای فوق مسدود گردد و انتظار داریم مسئولین ذیربط اقدامات عاجل تری در این رابطه انجام دهند زیرا دیگر وقت جلسه و مصاحبه و برنامه ریزی نیست و مردم منتظر اقدام مناسب و فوری هستند.