مصوبات شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه از تاریخ ۱۳۹۶٫۷٫۱ تا تاریخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۹ عبارتند از:

  • تعداد جلسات: ۴۹
  • تعداد مصوبات: ۱۵۴
  • مصوبات فرهنگی، اجتماعی، ورزشی: ۳۳
  • مصوبات عمرانی: ۴۷
  • مصوبات اقتصادی: ۴۸
  • مصوبات رفاهی: ۱۴
  • مصوبات آموزشی و بهداشتی: ۴
  • مصوبات متفرقه: ۱۱