دویست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد دوشنبه مورخ 1399/8/12 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت 

ریاست محترم امور آبفای حسن آباد طی نامه شماره 868136/1682430/د  و پیرو ماده 7 مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره 144975 مورخ 94/7/5 به منظور قیمت گذاری محلی خدمات آب و فاضلاب ، مفاد لایحه پیشنهادی شرکت آبفا در خصوص اخذ مجوز دریافت ماده 7 مصوبه شورای اقتصاد مرتبط با حقوق انشعابات خانگی وغیر خانگی (تامین کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب مورد نیاز شرکت آب و فاضلاب شهرستان ری) را بشرح ذیل جهت بررسی و تصویب به شورا ارائه نموده اند که پس از بحث و تبادل نظر موضوع بشرح ذیل مورد موافقت و تصویب تمامی اعضای شورا قرار گرفت و مقرر گردید جهت طی سایر مراحل اداری به اداره آبفا ابلاغ شود : الف ) از تمامی مشترکین با کاربریهای خانگی به تناسب حجم آب مصرفی علاوه بر تعرفه های مصوب قانونی مبالغی به شرح ذیل بعنوان سهم ماده 7 آب در ماه دریافت گردد :

کاربری

طبقات مصرف

مبلغ پیشنهادی به ریال

مبلغ مصوب شورا به ریال

خانگی

15 ≥  x> 0

240

240

 30 ≥   x>15

300

300

 30 <  x

360

360

ب) پیشنهاد شده که از تمامی مشترکین با کاربریهای غیر خانگی به ازای هر متر مکعب آب مصرفی مبلغ 1320 ریال در قالب بهاء بعنوان ماده 7 ازطریق درج در قبوض دریافت گردد که پیشنهاد فوق به مبلغ 1300 ريال به تصویب شورا رسید .

تبصره 1 : شرکت آبفا موظف است ارقام قید شده در این مصوبه را پس از محاسبه تحت عنوان سهم ماده 7 آب درج نماید.

تبصره 2 : فضاهای اصلی مساجد ، حسینیه ها ، موسسات قرآنی ، دارالقرآن ها ، حوزه های علمیه ، گلزارهای شهدا ، امامزاده ها ، خانه های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت های دینی از پردخت بند (ب) بعنوان سهم ماده 7 معاف میباشد . (بجز مراکز تجاری وابسته به آنها)

تبصره 3 : کلیه مبالغ قید شده در این مصوبه پس از دریافت بایستی در حسابهای جداگانه در دفاتر مالی شرکت آبفا ثبت و صرفا براساس طرح های مصوب که به تصویب شورای اسلامی شهر حسن آباد رسیده است ، هزینه گردد .  گزارش عملکرد شامل منابع حاصله و هزینه های پروژه های انجام شده بایستی هر سه ماه یکبار به شورا ارسال گردد .

تبصره 4 : پس ازتصویب موارد مذکور در اجرای ماده 7 قانون مورد نظر، مصوبه فوق پس ازطی مراحل قانونی وتائید مراجع ذیربط با رعایت صرفه و صلاح شهر ، برای مدت یکسال قابلیت اجرا خواهد داشت.

 **

ریاست محترم اداره آبفای حسن آباد طی نامه شماره 867286/16824301/د  مفاد لایحه پیشنهادی شرکت آبفا در خصوص اخذ مجوز دریافت تبصره 3  مرتبط با حقوق انشعابات خانگی وغیر خانگی (تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تاسیسات آب حسن آباد) را جهت بررسی و تصویب به شورا ارائه نموده اند که پس از بحث و تبادل نظر موضوع بشرح ذیل مورد موافقت و تصویت تمامی اعضای شورا قرار گرفت و مقرر گردید جهت اجرا به اداره آبفا ابلاغ شود :

 الف ) از تمامی مشترکین با کاربریهای خانگی و غیرخانگی به تناسب حجم آب مصرفی مبالغی به شرح ذیل بعنوان تبصره 3 ماده واحده آب بهاء دریافت گردد :

کاربری

طبقات مصرف

نرخ تبصره 3 آب بهاء بازای هر متر مکعب آب مصرفی ( در کاربری مسکونی نسبت به مازاد) به ریال

پیشنهاد

تصویب

خانگی

15 ≥  x> 0

360

360

 30 ≥   x>15

420

420

 30 <  x

600

600

غیرخانگی

به ازای هر متر مکعب

440/1

440/1

ب) از تمامی مشترکین با کاربریهای خانگی و غیر خانگی معادل جدول ذیل بعنوان سهم تبصره 3 ماده واحده آبونمان آب دریافت گردد:

کاربری

مبنای محاسبه قطر

نرخ تبصره 3 آبونمان آب به ازای هر واحد درماه به ریال

پیشنهاد

تصویب

خانگی

تمام اقطار

4200

4200

غیرخانگی

تمام اقطار

7200

7200

ج ) از کلیه متقاضیان خرید انشعاب جدید خانگی و تصحیح قرارداد به ازای هر واحد علاوه بر هزینه های قانونی مبلغ 1500000 ريال تحت عنوان تبصره 3 ماده واحده دریافت گردد که مبلغ 1500000 ریال به تصویب رسید .

د ) از کلیه متقاضیان خرید انشعاب جدید غیر خانگی و تصحیح قرارداد به ازای هر متر مکعب ظرفیت قرادادی  علاوه بر هزینه های قانونی مبلغ 528000 ريال تحت عنوان تبصره 3 ماده واحده دریافت گردد که مبلغ 528000 ريال به تصویب رسید .

تبصره 1 : مراکز ایتام و افراد بی سرپرست تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و مراکز شبانه روزی معلولین ، مراکز آموزشی دولتی وابسته به آموزش و پرورش ، اماکن مذهبی و نیروهای مسلح مشمول افزایشات فوق نمی باشند .

تبصره 2 : خانواده محترم شهدا (همسر، فرزندان والدین) وجانبازان بالای 25 درصد از ردیف بند ج (آپارتمانی) برای یک واحد متعارف معاف میباشند.

تبصره 3 : شرکت آبفای منطقه 6 (شهرری) شهر تهران (شهر حسن آباد) موظف میباشد گزارش هزینه ای عملکرد منابع حاصل از این مصوبه را بصورت هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر حسن آباد ارائه نماید .

تبصره 4 : پس ازتصویب موارد فوق دراجرای تبصره 3 قانون مورد نظر، مصوبه فوق پس ازطی مراحل قانونی و تائید مراجع ذیربط با رعایت صرفه و صلاح شهر ، برای مدت یکسال قابلیت اجرا خواهد داشت.

تبصره 5 : وصول عواید مذکور صرفا درقالب مصوبه بند الف و ب میباشد ودر ارتباط باسایرخدمات آبفا ازجمله : تعویض کنتور ، رفع نشتی آب ، و ... فاقد تسری خواهد بود.

تبصره 6 : شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 (شهرری)  موظف است در پایان دوره فهرست خدمات و پروژه های انجام شده از محل وصول عواید مربوط را به شورای اسلامی شهر حسن آباد اعلام فرماید .

 **

شهردار محترم طی نامه شماره 14792/10/99 اعلام نموده اند با عنایت به بازنشستگی تعدادی از نیروهای شهرداری) و انتقال 4 نفر از کارکنان مامور به خدمت به شهرداری حسن آباد و تعهد خدمت شهرداری مبنی بر پرداخت حق سنوات آنان و نظر به عدم پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالجاری ، در نظر است نسبت به پرداخت سنوات مشارالیهم از محل ردیف 170201 اعتبارات هزینه ای ضمن پایدار نمودن در متمم بودجه سالجاری اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجراشده  که پس از تبادل نظر ، پایدار نمودن هزینه قطعی در ردیف 170201 متمم بودجه سالجاری ، حسب ضوابط و مقررات مربوطه و ضمن رعایت آئین نامه استخدامی شهرداریها و با اولویت بازنشستگان به تصویب شورا رسید .